Turystyka przyjazdowa – tworzenie faktury korygującej

Procedura wystawienia korekty dla Turystyki Przyjazdowej – DMC.

 • Opis skrócony:

 1. Przejdź do modułu Zamówienia,
 2. Wyszukaj zamówienie, które chcesz korygować i edytuj je,
 3. Utwórz pakiet korygujący,
 4. Przejdź do Listy Pozycji Zamówień => wystaw korektę.
 • Opis rozszerzony:

 1. Po zalogowaniu do eKNF należy przejść do modułu Zamówienia.
 2. Wyszukaj zamówienie za pomocą filtrów i edytuj je.
 3. Utwórz pakiet korygujący poprzez zaznaczenie chboxem głównej pozycji w pakiecie:

tur_przy_kor1

Na utworzonym pakiecie korygującym wprowadź zmiany w pozycjach pamiętając o zasadzie, że wprowadzamy w pakiecie dane dotyczące tego co korygujemy. Np. Jeśli przed korektą mieliśmy kwotę pozycji na 100 zł i zwracamy klientowi 30 zł, to w pakiecie korygującym wprowadzamy dla tej pozycji kwotę 30 zł ze znakiem minus (-30).

Analogiczna zasada obowiązuje w przypadku korygowania ilości.

Jeśli korygujemy ,,in plus”, to w pozycji korygowanej wprowadzamy wartości, o które zwiększa się sprzedaż (ilość) z wartością dodatnią. Np. Jeśli mieliśmy sprzedaż na fakturze na kwotę 100 zł
i chcemy zwiększyć wartość po korekcie o 20 zł, to w pakiecie korygującym wprowadzamy dla odpowiedniej pozycji wartość 20 zł.

Na korekcie do zwrotu/do zapłaty będzie różnicą/sumą wartości przed korektą i po korekcie.

W poniższym przykładzie przed korektą (zaznaczono na zielono) mieliśmy 4 osoby w pokojach jednoosobowych po 20 EUR/szt. (w przeliczeniu ilość x cena jednostkowa, to 80 EUR). Ponieważ uległa zmianie rezerwacja musimy wystawić korektę. Zrezygnowały 3 osoby, zatem tworzymy pakiet korygujący na 3 osoby w pokojach jednoosobowych (z wartością ujemną, ponieważ mamy do czynienia ze zmniejszeniem wartości usługi). Zatem (zaznaczono na czerwono) wartość korekty, to 3 pokoje po -20 EUR/szt. (w przeliczeniu ilość x cena jednostkowa, to – 60 PLN). Liczymy po kursie 4,0000.

tur_przy_kor2

Zapisujemy zamówienie.

  1. Przechodzimy do Listy pozycji zamówień.

Wyszukujemy skorygowane zamówienie, pamiętając o odznaczeniu domyślnie zaznaczonych chboxów w filtrach znajdujących się w prawym-górnym rogu. Jako jedyny możemy w tym przypadku zostawić filtr ,,Bez faktury”.

tur_przy_kor3

Wyszukujemy zamówienie i zaznaczamy chboxem wszystkie pozycje zamówienia do skorygowania. Ważne jest, aby nie pominąć w zaznaczaniu pozycji głównej w pakiecie, która w przypadku turystyki przyjazdowej zawsze będzie miała wartość 0. Stawowi jednak pozycję, która pojawia się na fakturze jako suma składowych zamówienia.

tur_przy_kor4

Po zaznaczeniu pozycji klikamy funkcję ,,Korekta”:

tur_przy_kor5

System przenosi nas do edycji korekty. Zapisujemy ją po zaznaczeniu chboxa ,,Faktura po niemiecku” oraz po sprawdzeniu czy wartość brutto w walucie nie została na skutek zaokrągleń z czterech do dwóch miejsc po przecinku np. o 0,01 eurocenta.

Leave a Comment