Przypisywanie pól dodatkowych do podróżnych

Jeśli – w ramach jednej rezerwacji hotelowej – pole dodatkowe może mieć różne wartości dla poszczególnych podróżnych, jego ID należy dodać do listy przechowywanej w zmiennej RGB_AUTO_HTL_PASS

ID pól dodatkowych można odczytać na liście w oknie Produkty ->Pola dodatkowe.

Uwaga: Pola dodatkowe stosowane w HDesku powinny mieć określone nazwy źródeł, w przeciwnym wypadku nie jest możliwe ich zapisywanie w czasie edycji teczki, do której nie powstało jeszcze zamówienie.