Co stanowi podstawę do wystawienia faktury korygującej?

Kwestie korygowania błędów występujących we fakturach zostały ściśle unormowane w przepisach prawa. Wypełniają one treść art.106 j-k ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z nimi fakturę korygującą wystawia się w przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1)    udzielono obniżki ceny w formie rabatu,

2)    udzielono opustów i obniżek cen,

3)    dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4)    dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,

5)    podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Prawo to przysługuje wyłącznie przedsiębiorcy sporządzającemu fakturę pierwotną.