Kurs wymiany stosowany w czasie wystawiania faktur w walutach obcych

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług:

Art. 31a.

1. W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.
2. W przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.”
Zasady przeliczania na złote stosowane w eKNF dla faktur korygujących:
Faktura korygująca nie dokumentuje nowego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się do stanu zaistniałego w przeszłości. Stąd należy uznać, że właściwym kursem dla przeliczenia kwot widniejących na fakturze korygującej jest kurs waluty, który został wykorzystany na fakturze pierwotnej.